Alle professionals die met kinderen, gezinnen of volwassenen werken zijn vanaf 1 juli 2013 verplicht om in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit de wetgever is er per 1 juli 2013 de verplichting te werken met een meldcode voor kindermishandeling & huiselijk geweld. Vanaf 1 januari 2019 is er een aanscherping van de meldcode en zal elke beroepsgroep met een eigen afwegingskader moeten gaan werken.

De training die is ontwikkeld om de medewerker beter toe te rusten in hun signaleren van en hun handelen bij signalen van kindermishandeling/huiselijk geweld. Vaak begint een vermoeden van kindermishandeling/huiselijk geweld met een gevoel van een medewerker dat er “iets” niet pluis is. In de training leer je om dit gevoel te vertalen naar de concrete feitelijke situatie en hoe te handelen.

Tevens is het mogelijk om de training toe te spitsen op gesprekken met ouders of signalen. Op maat kan ook intervisie geboden worden.

Aanbod training voor scholen, kinderdagverblijven en gastouderbureaus. Hierin kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen;

* Wat is kindermishandeling?

* Hoe kun je als werker binnen school/kinderdagverblijf of gastouderbureau handelen bij signalen van kindermishandeling?

* De meldcode; het stappenplan wordt toegelicht.

* Hoe werkt Veilig Thuis.

Tevens is het mogelijk dat er ondersteuning geboden wordt bij het opstellen van de meldcode voor de school, het kinderdagverblijf of gastouderbureau. Een volledige meldcode bestaat uit;

* Uitleg over kindermishandeling

* Een stappenplan hoe te handelen

* Aandachtspunten voor het contact met ouders en/of het kind

* Werking Veilig Thuis

* Signaleringslijsten

* Observatie formulier

Lidmaatschap bij de Landelijke vakgroep van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling (LVAK), met jaarlijkse bijscholing.

Licentie training "verbeterde meldcode" Movisie.